THÔNG BÁO Về việc đăng ký bổ sung và nộp học phí của sinh viên CLC và lớp chọn

Căn cứ vào kết quả thi sát hạch tiếng Anh ngày 10/6/2018, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký bổ sung và nộp học phí cho sinh viên lớp CLC và lớp chọn như sau:

1. Đăng ký bổ sung:

a. Sinh viên lớp CLC:

- Đăng ký trực tuyến từ 12h00 ngày 20/6/2018 đến hết ngày 25/6/2018.

- Sinh viên đã đăng ký học phần đợt tháng 05/2018 có thể điều chỉnh đăng ký học phần trong giai đoạn này.

- Ngày 27/6/2018, Phòng Đào tạo chốt dữ liệu đăng ký và hủy các lớp ít sinh viên đăng ký theo đề nghị của Viện Đào tạo CLC.

- Thời gian học theo lịch trên cổng đăng ký.

b. Sinh viên lớp chọn:

- Viện Đào tạo CLC thống kê số sinh viên có nhu cầu học của từng học phần và gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 20/6/2018.

- Phòng Đào tạo trao đổi với các Bộ môn để bố trí lịch và phân công giảng viên.

- Thời gian học: từ 16/7/2018 đến 15/9/2018.

2. Nộp học phí:

- Thời gian: từ 23/7/2018 đến 08/8/2018.

- Địa điểm: Viện Đào tạo CLC, Phòng 213B Nhà A4.

Yêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.