Phân công nghiệp vụ

I. TRƯỞNG PHÒNG

1. Vị trí công tác : Trưởng phòng

2. Báo cáo: Báo cáo cho Ban giám hiệu

3. Người được ủy quyền: Phó Trưởng phòng

4. Trình độ, kinh nghiệm

                        Học vị             : Tiến sĩ

                        Ngoại ngữ       : Tiếng Anh bằng C trở lên.

5. Trách nhiệm

-Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Phòng và các chế độ, chính  sách của Nhà nước, chỉ thị nghị quyết của cấp trên trong phạm vi Phòng.

- Chỉ đạo lập kế hoạch công tác đào tạo của Trường theo năm học, học kỳ và từng tháng, triển khai việc thực hiện đến từng đơn vị trong Trường.

- Nắm vững tình hình công tác giảng dạy, học tập của các đơn vị trong Trường và có biện pháp cụ thể để hoàn thành các mặt công tác đó theo kế hoạch.

- Tham mưu về chiến lược phát triển các ngành nghề đào tạo, xây dựng văn bản, quy chế về công tác đào tạo. Nắm vững qui trình quản lý đào tạo của các hệ đào tạo,

- Thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ chuyên viên của Phòng.

- Tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua trong Phòng.

- Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của chuyên viên trong Phòng.

6. Quyền hạn

- Tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc các Khoa, các đơn vị thuộc khối và chuyên viên trong Phòng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Thay mặt Phòng đề xuất với Ban giám hiệu các ý kiến, các phương án xây dựng chiến lược và phát triển về đào tạo .

- Thay mặt Phòng đề xuất ý kiến với Ban giám hiệu về công tác cán bộ và công tác đào tạo.

- Là chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật của Phòng.

II. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 1.

1. Vị trí công tác: Phó Trưởng Phòng

2. Báo cáo: Báo cáo cho Trưởng Phòng

3. Người được ủy quyền: Người được Trưởng Phòng  phân công

4. Trình độ, kinh nghiệm

                        Học vị : Tiến sĩ

                        Ngoại ngữ : Tiếng Anh bằng C trở lên.

5. Trách nhiệm

- Phó Trưởng Phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng về quản lý điều hành các mặt công tác về đào tạo đã được Trưởng Phòng phân công:

+ Công tác lập kế hoạch, theo dõi, kiểm tra thực hiện chương trình đào tạo;

+ Công tác quảng bá tuyển sinh;

+ Công tác thực tập, thí nghiệm, thực hành, xemina, tính toán giờ giảng của trường;

+ Công tác quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008;

+ Công tác xây dựng, thẩm định các chương trình đào tạo;

+ Công tác văn thư, Đảng vụ;

+ Công tác công đoàn, đời sống và các công tác khác được Trưởng Phòng phân công.

- Chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và động viên kịp thời việc thực hiện các mặt công tác đã triển khai đạt kết quả.

- Báo cáo, tổng kết, rút kinh nghiệm việc chỉ đạo, thực hiện các mặt công tác đào tạo đã được phân công.

- Thực hiện và đôn đốc động viên việc thực hiện các quy định của Trường, Bộ GD & ĐT về đào tạo và mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

6. Quyền hạn

- Thực hiện, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra đôn đốc về các mặt công tác đào tạo được phân công phụ trách.

- Có quyền quyết định, soạn thảo, ký các văn bản thuộc các mặt công tác được phân công phụ trách.

- Có quyền khen thưởng, kỷ luật trong phạm vi quản lý.


III. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 2.

1. Vị trí công tác: Phó Trưởng Phòng

2. Báo cáo: Báo cáo cho Trưởng Phòng

3. Người được ủy quyền: Người được Trưởng Phòng  phân công

4. Trình độ, kinh nghiệm

                        Học vị : Tiến sĩ

                        Ngoại ngữ : Tiếng Anh bằng C trở lên.

5. Trách nhiệm

- Phó Trưởng Phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng về quản lý điều hành các mặt công tác về đào tạo đã được Trưởng Phòng phân công:

+ Công tác lập lịch thi học kỳ và kỳ thi phụ;

+ Công tác máy tính tuyển sinh và tổng hợp;

+ Công tác theo dõi, quản lý phần mềm quản lý đào tạo, website của phòng;

+ Công tác theo dõi sinh viên học 02 chương trình đào tạo;

+ Công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của phòng;

+ Công tác phong trào văn hóa, thể thao và các công tác khác được Trưởng Phòng phân công.

- Chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và động viên kịp thời việc thực hiện các mặt công tác đã triển khai đạt kết quả.

- Báo cáo, tổng kết, rút kinh nghiệm việc chỉ đạo, thực hiện các mặt công tác đào tạo đã được phân công.

- Thực hiện và đôn đốc động viên việc thực hiện các quy định của Trường, Bộ GD & ĐT về đào tạo và mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

6. Quyền hạn

- Thực hiện, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra đôn đốc về các mặt công tác đào tạo được phân công phụ trách.

- Có quyền quyết định, soạn thảo, ký các văn bản thuộc các mặt công tác được phân công phụ trách.

- Có quyền khen thưởng, kỷ luật trong phạm vi quản lý.


IV. CHUYÊN VIÊN 1.

1. Vị trí công tác: Chuyên viên 1.

2. Báo cáo: Trưởng phòng và Phó trưởng phòng .

3. Người được ủy quyền: Theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng

4. Trình độ, kinh nghiệm

                        Trình độ          : Kỹ sư/ Cử nhân

                        Ngoại ngữ       : Tiếng Anh bằng C trở lên.

5. Trách nhiệm

- Chịu sự phân công của Trưởng Phòng và Phó Trưởng phòng

- Theo dõi kiểm tra in văn bằng ĐH, CĐ theo quyết định, trình ký, lưu sổ, cấp phát

- Kiểm tra, xác nhận văn bằng theo yêu cầu, đưa thông tin văn bằng lên Website

- Thực hiện các công tác tuyển sinh theo phân công

- Theo dõi giảng dạy và học tập, thực hành, thực tập, xét cảnh báo học tập, QĐ tốt nghiệp sinh viên Khoa Hàng hải

- Thực hiện chức năng của Tổ trưởng công đoàn, Công tác Công đoàn, đời sống, Phong trào VH-TDTT... của Phòng.

- Chịu trách nhiệm và hoàn thành những phần được giao.

6. Quyền hạn

- Có quyền tổ chức triển khai, kiểm tra đôn đốc Khoa/ Viện/ Trung tâm GDTX về quản lý cấp phát văn bằng theo quy chế.

- Tham mưu soạn thảo các quy chế, quy định

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong tuyển sinh

- Xét cảnh báo học tập, QĐ tốt nghiệp... cho sinh viên thuộc đơn vị được phân công.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổ trưởng công đoàn.

 


V. CHUYÊN VIÊN 2.

1. Vị trí công tác: Chuyên viên 2.

2. Báo cáo: Trưởng phòng và Phó trưởng phòng .

3. Người được ủy quyền: Theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

4. Trình độ, kinh nghiệm

                        Trình độ          : Thạc sỹ

                        Ngoại ngữ       : Tiếng Anh bằng C trở lên.

5. Trách nhiệm

- Tổ trưởng tổ Tuyển sinh – Phần mềm; Đôn đốc, triển khai các chuyên viên trong Tổ thực hiện nhiệm vụ được giao, có biện pháp hoàn thành tiến độ công việc.

- Chịu sự phân công của Trưởng Phòng và Phó Trưởng phòng;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch định hướng phát triển nghề nghiệp và thực hiện xét tuyển đại học, cao đẳng: chuẩn bị thông tin; xúc tiến quảng bá; công tác máy tính; thực hiện các công tác phục vụ tổ chức thi, xét, nhập học;

- Soạn thảo các quyết định liên quan đến quảng bá tuyển sinh, nhập học, thành lập lớp;

- Đề xuất phương án, xây dựng kế hoạch và tiến độ phát triển phần mềm quản lý đào tạo;

- Theo dõi kiểm tra, tổng hợp kết quả học tập, CBHT, tốt nghiệp của các Khoa/Viện được phân công và tổng hợp điểm cuối kỳ;

- Phối hợp xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên;

- Tổng hợp số liệu, báo cáo;

- Tham gia xây dựng, tổ chức các hoạt động phong trào, Olympic, văn hóa, thể thao.

- Chịu trách nhiệm và hoàn thành những phần được giao.

6. Quyền hạn

- Có quyền tổ chức triển khai, kiểm tra đôn đốc Khoa/Viện và các đơn vị trực thuộc thực hiện các mặt công tác được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ trong việc quảng bá tuyển sinh, xét tuyển và thành lập lớp.

- Phát triển và quản lý phần mềm quản lý đào tạo;

- Xét CBHT, tốt nghiệp cho sinh viên thuộc đơn vị được phân công.

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ: xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên;

 


VI. CHUYÊN VIÊN 3.

1. Vị trí công tác: Chuyên viên 3.

2. Báo cáo: Trưởng phòng và Phó trưởng phòng .

3. Người được ủy quyền: Theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

4. Trình độ, kinh nghiệm

                        Trình độ          : Thạc sỹ

                        Ngoại ngữ       : Tiếng Anh bằng C trở lên.

5. Trách nhiệm

- Tổ trưởng tổ Kế hoạch và Giảng đường chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong tổ thực hiện tốt các công việc được phân công đúng tiến độ.

- Chịu sự phân công của Trưởng Phòng và Phó Trưởng phòng.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo năm học, học kỳ.

- Lập kế hoạch tổ chức cho sinh viên đăng ký học phần trực tuyến

- Lập lịch thi học kỳ, kỳ thi phụ.

- Phối hợp tổ chức kỳ thi Olympic cấp trường và quản lý các đội tuyển ôn thi cấp quốc gia.

- Tính toán khối lượng giảng dạy cho giảng viên.

- Chịu trách nhiệm và hoàn thành những phần được giao.

6. Quyền hạn

- Tổ chức xây dựng thời khoá biểu, kế hoạch học tập, kế hoạch thi.

- Tổ chức đăng ký học phần qua mạng.

- Xét tốt nghiệp cho sinh viên thuộc đơn vị được phân công.

- Thanh toán khối lượng giảng dạy cho giảng viên thuộc đơn vị mình phụ trách.

- Đôn đốc, kiểm tra học phí.


VII. CHUYÊN VIÊN 4.

1. Vị trí công tác: Chuyên viên 4.

2. Báo cáo: Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

3. Người được ủy quyền: Theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

4. Trình độ, kinh nghiệm

                        Trình độ          : Kỹ sư

                        Ngoại ngữ       : Tiếng Anh bằng C trở lên.

5. Trách nhiệm.

- Chịu sự phân công của Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng.

- Phối hợp xây dựng kế hoạch và thực hiện kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng: chuẩn bị thông tin; xúc tiến quảng bá; công tác máy tính; thực hiện các công tác phục vụ tổ chức thi, xét, nhập học.

- Phối hợp xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo; cập nhật, ban hành chương trình đào tạo

- Phối hợp lập thời khoá biểu; lập lịch thi học kỳ, kỳ thi phụ.

- Phối hợp theo dõi kiểm tra tổng thể đơn vị, tổng hợp, lưu trữ điểm cuối kỳ, lưu bảng điểm cuối khóa;

- Phối hợp tính toán khối lượng giảng dạy cho giảng viên.

- Chịu trách nhiệm và hoàn thành công việc được giao.

6. Quyền hạn

- Xét tốt nghiệp, Cảnh báo học tập cho sinh viên thuộc đơn vị được phân công.

- Thanh toán khối lượng giảng dạy cho giảng viên thuộc đơn vị mình phụ trách.

- Phối hợp lập kế hoạch học tập, giảng dạy.

- Cập nhật, thay đổi và bổ sung các chức năng lên quan đến phần mềm và website


VIII. CHUYÊN VIÊN 5.

1. Vị trí công tác: Chuyên viên 5

2. Báo cáo: Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng.

3. Người được ủy quyền: Theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng.

4. Trình độ, kinh nghiệm

                        Trình độ          : Thạc sỹ

                        Ngoại ngữ       : Tiếng Anh bằng C trở lên

5. Trách nhiệm

- Chịu sự phân công của Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng.

- Tổ chức xây dựng và Quản lý chương trình đào tạo: Mở ngành, chuyên ngành mới; xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo; cập nhật, ban hành chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra CTĐT.

- Tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy: Xúc tiến quảng bá.

- Kế hoạch giảng dạy, học tập: Phối hợp lập thời khoá biểu; mở lớp, đăng ký học phần, chốt, in danh sách; lập lịch thi học kỳ, kỳ thi phụ.

- Quản lý quá trình và kết quả học tập: Xử lý đơn nghỉ học, thôi học, chuyển hệ, chuyển trường; Theo dõi chuyển điểm học phần; Xét cảnh báo học tập; Theo dõi SV học 2 chương trình; Xét, QĐ tốt nghiệp.

- Chịu trách nhiệm và hoàn thành những phần việc được giao.

- Thống kê, báo cáo định kỳ Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng các công việc được giao.

6. Quyền hạn

- Tổ chức xây dựng và Quản lý chương trình đào tạo.

- Quản lý quá trình học tập và kết quả học tập.

- Phối hợp lập kế hoạch học tập, giảng dạy.

- Phối hợp xúc tiến quảng bá tuyển sinh.

- Phối hợp định hướng phát triển ngành nghề, soạn thảo quy chế, quy định liên quan.

 


IX. CHUYÊN VIÊN 6.

1. Vị trí công tác: Chuyên viên 6.

2. Báo cáo: Trưởng phòng và Phó trưởng phòng .

3. Người được ủy quyền: Theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

4. Trình độ, kinh nghiệm

                        Trình độ          : Thạc sỹ

                        Ngoại ngữ       : Tiếng Anh bằng C trở lên.

5. Trách nhiệm

- Chịu sự phân công của Trưởng Phòng và Phó Trưởng phòng

- Phối hợp tổ chức xây dựng và quản lý, cập nhật chương trình đào tạo.

- Phối hợp lập thời khoá biểu; lập lịch thi, thanh toán khối lượng Giảng dạy.

- Theo dõi giảng đường, dạy bù.

- Theo dõi Giảng dạy và học tập, xét tốt nghiệp và cảnh báo học tập

- Chịu trách nhiệm và hoàn thành công việc được giao.

6. Quyền hạn

- Xét tốt nghiệp cho sinh viên thuộc đơn vị được phân công.

- Thanh toán khối lượng giảng dạy cho giảng viên thuộc đơn vị được phân công.

- Phối hợp lập kế hoạch học tập, giảng dạy.

- Theo dõi việc thực hiện nội quy giảng đường của giảng viên và sinh viên.

 


X. CHUYÊN VIÊN 7.

1. Vị trí công tác: Chuyên viên 7.

2. Báo cáo: Trưởng phòng và Phó trưởng phòng .

3. Người được ủy quyền: Theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

4. Trình độ, kinh nghiệm

                        Trình độ          : Kỹ sư/ Cử nhân

                        Ngoại ngữ       : Tiếng Anh bằng C trở lên.

5. Trách nhiệm

- Chịu sự phân công của Trưởng Phòng và Phó Trưởng phòng

- Phụ trách công tác thực tập, thực hành Khoa Máy tàu biển, tàu huấn luyện sao biển.

- Theo dõi giảng dạy và học tập tổng hợp điểm cuối kỳ, xét tốt nghiệp, tính khối lượng giảng dạy, xét cảnh báo học tập Khoa Máy tàu biển.

 - Quản lý, theo dõi, tổng hợp báo cáo các hệ Bằng hai, VLVH, Liên thông. Lập thời khóa biểu liên thông.

- Phụ trách cơ sở vật chất của phòng.

- Tham gia các nhiệm vụ: thẩm định chương trình đào tạo, quảng bá tuyển sinh, lập thời khóa biểu, tính khối lượng giảng dạy,

6. Quyền hạn

- Lập kế hoạch, liên hệ cơ sở thực tập cho sinh viên Khoa Máy tàu biển, tàu Sao biển.

- Kiểm tra, theo dõi công tác thực tập, thực hành, thí nghiệm Khoa Máy tàu biển, tàu Sao biển..

- Ra quyết định cho sinh viên đi thực tập, học an toàn cơ bản, nhậ thức an ninh…

- Kiểm tra khối lượng giảng dạy tại các phòng thực hành TN, tàu Sao biển.

- Theo dõi giảng dạy, xét cảnh báo học tập, xeta tốt nghiệp Khoa Máy tàu biển.

- Quản lý theo dõi, xét nhập, ra vào soạn các quyết định cho sinh viên hệ liên thông, VLVH, Bằng 2.

- Phụ trách cơ sở vật chất phòng và theo dõi các thiết bị giảng dạy.

- Phụ trách Văn thư, đảng vụ Phòng…