Skip to:

Nhập thông tin
Nhập chính xác mã sinh viên
Nhập thông tin họ và tên
Nhập số hiệu bằng
Nhập số vào sổ