Thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng đợt 2 cho khóa 63 (Từ 06/03-02/04/2023)

Nhà trường thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng An ninh đợt 2 cho khóa 63 như sau:

1. Đối tượng tham gia học:

- Sinh viên khóa 63 thuộc Khoa Kinh tế, Quản trị Tài chính, Ngoại ngữ.

- Sinh viên các khóa trước đã đăng ký học các môn Giáo dục quốc phòng N02.

2. Thời gian học:

Từ 06/03-02/04/2023.

3. Địa điểm học:

- Lý thuyết: Nhà C1.

- Thực hành: Sân C10 gần bờ hồ Huấn luyện.

Danh sách chi tiết các nhóm và lịch học xem chi tiết trong file đính kèm