Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng:

Phòng Đào tạo là một đơn vị chức năng tham mưu giúp việc cho Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, cao đẳng thuộc các loại hình đào tạo cấp bằng theo quy định của luật giáo dục (chính quy, vừa làm vừa học, liên thông...), cụ thể trên một số mặt:

 • Tham mưu hoạch định chiến lược phát triển đào tạo.
 • Xây dựng các quy chế và văn bản phục vụ tổ chức và quản lý đào tạo.
 • Tổ chức xây dựng, quản lý chương trình đào tạo và tài liệu giảng dạy, học tập.
 • Tổ chức tuyển sinh và các cuộc thi học thuật cấp Trường có liên quan.
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy và học tập.
 • Theo dõi quá trình giảng dạy, học tập và kết quả học tập.
 • Quản lý việc in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đào tạo.
 • Hỗ trợ công tác quản lý kinh phí đào tạo.
 • Các nhiệm vụ khác theo phân công của Nhà trường.

2. Chức năng

 • Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo thuộc Trường nghiên cứu và đề xuất với Ban giám hiệu về các mục tiêu, định hướng phát triển các trình độ và loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề, chương trình giáo dục đào tạo và các nguồn lực phục vụ đào tạo.
 • Thường trực soạn thảo mới, sửa đổi hoặc cập nhật; trình ký, ban hành theo thẩm quyền các văn bản, quy chế, quy định, đề án, thống kê, báo cáo, biểu mẫu... về công tác đào tạo.
 • Tham mưu tổ chức hướng dẫn và thẩm định hồ sơ, thủ tục mở chương trình mới, ngành học mới, học phần mới; tổ chức xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo.
 • Quản lý thống nhất tên và khung chương trình đào tạo, mã ngành và chuyên ngành, mã học phần của tất cả các ngành, chuyên ngành và học phần đang đào tạo.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng khác (Phòng Khoa học & Công nghệ, Trung tâm Thông tin tư liệu, Nhà xuất bản...) trong công tác lựa chọn, biên soạn, mua, xuất bản giáo trình, bài giảng, tài liệu cần thiết phục vụ giảng dạy và học tập.
 • Xây dựng phương án và kế hoạch tuyển sinh trình Hiệu trưởng phê duyệt hàng năm; là đơn vị thường trực của Hội đồng tuyển sinh để chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cần thiết trong quy trình tuyển sinh theo quy chế hiện hành.
 • Xây dựng kế hoạch giảng dạy học tập tổng thể theo từng năm học, học kỳ cho các loại hình đào tạo và kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện.
 • Lập lịch học, lịch thi học kỳ, thi tốt nghiệp tập trung; phối hợp tổ chức các cuộc thi, hội thi cấp Trường có tính học thuật liên quan (Olympic, chuẩn đầu ra…)
 • Tham mưu bố trí, sử dụng các phòng học và cơ sở vật chất khác phục vụ công tác giảng dạy và học tập.
 • Thường trực Hội đồng cấp Trường trong tổ chức xét trúng tuyển và tổ chức nhập học đầu khóa; xét xếp ngành, xếp lớp; xét chuyển lớp, chuyển ngành; xét học tiếp, buộc thôi học; xét tốt nghiệp cuối khóa và cấp phát văn bằng tốt nghiệp.
 • Tham mưu chỉ đạo tổ chức công tác khảo thí; chủ trì tổ chức thi tự luận tập trung đối với các học phần cơ sở cơ bản của hệ chính quy.
 • Kiểm tra, giám sát việc nhập điểm toàn trường và phối hợp với Trung tâm Quản trị mạng để đưa kết quả điểm thi lên Website Trường.
 • Giải quyết các đơn từ, khiếu nại về tuyển sinh, đăng ký học phần, điểm thi, chuyển điểm, bảo lưu điểm của sinh viên.
 • Tiếp nhận hồ sơ đăng ký học cùng lúc 2 chương trình đào tạo và trực tiếp theo dõi quá trình đào tạo đối với các sinh viên này theo quy chế chung.
 • Phối hợp với Phòng Tài vụ trong các công tác: đề xuất các mức học phí, lệ phí; tiến độ đăng ký học tập và thu học phí; thống kê học phí phải đóng, học phí nợ...
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tính toán khối lượng giảng dạy hàng năm.
 • Quản lý việc mua phôi, in ấn và cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
 • Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phạm vi công tác của đơn vị và những nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.