Nhân sự

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

   PGS.TS. Phạm Văn Thuần

Trưởng phòng

   thuanpv@vimaru.edu.vn

2

   TS. Nguyễn Cảnh Toàn

Phó Trưởng phòng

   toannc@vimaru.edu.vn

3

   ThS. Vũ Minh Ngoc

Phó Trưởng phòng

   ngocvm@vimaru.edu.vn

4

   KS. Lê Xuân Kim

Chuyên viên

   kimlx.pdt@vimaru.edu.vn

5

   KS. Bùi Quốc Vũ

Chuyên viên

   vupdt@vimaru.edu.vn

6

   ThS. Nguyễn Anh Xuân

Chuyên viên

   nguyenanhxuan@vimaru.edu.vn

7

   ThS. Lê Quốc Tuấn

Chuyên viên

   quoctuanvmu@gmail.com

8

   KS. Trương Hàm Yên

Chuyên viên

   yenth@vimaru.edu.vn

9

   ThS. Trần Tuấn Lương

Chuyên viên

   luongtt84@gmail.com

10

   ThS. Đỗ Thanh Tùng

Chuyên viên

   tungdothanh@vimaru.edu.vn

Các số máy trực trong giờ hành chính:

- Số máy Tổ Tuyển sinh: (0225)

- Số máy Tổ Chương trình đào tạo: (0225)

- Số máy Tổ Kế hoạch và Giảng đường: (0225)