Thông báo lịch học giáo dục quốc phòng an ninh Đợt 3 (18/11-08/12)

1. Đối tượng học: Sinh viên các Khoa/Viện: Cơ khí, Hàng hải, Máy TB, Môi trường, Đóng tàu

2. Thời gian: Từ 18/11-08/12/2019.

3. Địa điểm học

- Lý thuyết: Nhà C1, C2

- Thực hành: Bờ hồ an toàn cơ bản cạnh bể bơi.

Xem chi tiết tại đây