Thông báo lịch học bù thực hành của các học phần giáo dục quốc phòng an ninh