THÔNG BÁO Các ngày nghỉ và chuyển lịch giảng dạy trong học kỳ II - Năm học 2021 - 2022

Kính gửi:

- Các Khoa, Viện, Trung tâm.

- Sinh viên hệ đại học chính quy toàn trường. 

Nhà trường thông báo các ngày nghỉ và chuyển lịch giảng dạy trong học kỳ II - Năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ Đại học chính quy như sau:

Các ngày nghỉ

Chuyển lịch giảng dạy

01/04/2022 (Thứ Sáu)

25/05/2022 (Thứ Tư)

11/04/2022 (Thứ Hai)

26/05/2022 (Thứ Năm)

02/05/2022 (Thứ Hai)

23/05/2022 (Thứ Hai)

03/05/2022 (Thứ Ba)

24/05/2022 (Thứ Ba)

 

Đối với các lớp học phần kết thúc trước 15 tuần, Giảng viên có thể bố trí chuyển lịch dạy vào các tuần học tiếp theo sau khi kết thúc thời khóa biểu.

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

File đính kèm: