THÔNG BÁO Các ngày nghỉ và chuyển lịch giảng dạy trong học kỳ II - Năm học 2020 - 2021

Kính gửi:

- Các Khoa, Viện, Trung tâm.

- Sinh viên hệ đại học chính quy toàn trường. 

Nhà trường thông báo các ngày nghỉ và chuyển lịch giảng dạy trong học kỳ II - Năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ Đại học chính quy như sau:

Các ngày nghỉ

Chuyển lịch giảng dạy

Ngày 15/01/2021 (Thứ Sáu): Nghỉ dịch COVID

01/06/2021 (Thứ Ba)

Ngày 02/04/2021 (Thứ Sáu): Thành lập Trường

03/06/2021 (Thứ Năm)

Ngày 21/04/2021 (Thứ Tư): Giỗ Tổ Hùng Vương

02/06/2021 (Thứ Tư)

Ngày 30/04/2021 (Thứ Sáu): Giải phóng miền Nam

04/06/2021 (Thứ Sáu)

Ngày 03/05/2021 (Thứ Hai): Nghỉ bù Quốc tế Lao động

31/05/2021 (Thứ Hai)

 

Đối với các lớp học phần kết thúc trước 15 tuần, Giảng viên có thể bố trí bù vào các tuần học tiếp theo sau khi kết thúc thời khóa biểu.

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.