Thông báo điều chỉnh lịch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021

Hiện nay đa phần sinh viên K60 đã hoàn thành đăng ký học phần. Để tránh sinh viên phải thức đăng ký học phần ảnh hưởng đến kết quả thi, Phòng Đào tạo thông báo ĐIỀU CHỈNH thời gian đăng ký của các khóa như sau:
- Khóa 60: Từ 18h00 ngày 28/12/2020 đến 17h00 ngày 29/12/2020.
- Khóa 59: Từ 18h00 ngày 29/12/2020 đến 17h00 ngày 30/12/2020.
- Khóa 58 trở về trước: Từ 18h00 ngày 30/12/2020 đến 17h00 ngày 31/12/2020.
Sau Tết Dương lịch, Phòng Đào tạo điều chỉnh thời khóa biểu, thông báo hủy các lớp có ít SV đăng ký và mở thêm một số lớp học phần SV có nhu cầu đăng ký nhiều. Sau đó, sinh viên các khóa tiếp tục đăng ký học phần. Các mốc thời gian sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp.