THÔNG BÁO Các ngày nghỉ và chuyển lịch học trong học kỳ II - Năm học 2017-2018

        

Nhà trường thông báo các ngày nghỉ lễ và chuyển lịch học trong học kỳ 2- Năm học 2017 -2018 của sinh viên hệ Đại học chính quy như sau:

Các ngày nghỉ

Chuyển lịch học

25/4/2018 (Thứ Tư): Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

23/05/2018 (Thứ Tư)

30/4/2018 (Thứ Hai): Ngày Giải phóng miền Nam

21/05/2018 (Thứ Hai)

01/5/2018 (Thứ Ba): Ngày Quốc tế lao động

22/05/2018 (Thứ Ba)

 

Các học phần kết thúc trước 15 tuần, Giảng viên có thể tự bố trí chuyển lịch giảng dạy vào tuần học kế tiếp sau khi kết thúc thời khóa biểu.

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.