THÔNG BÁO Các ngày nghỉ lễ và chuyển lịch học trong học kỳ II - Năm học 2018-2019

Nhà trường thông báo các ngày nghỉ lễ và chuyển lịch học trong học kỳ II - Năm học 2018 -2019 của sinh viên hệ Đại học chính quy sang tuần dự trữ của học kỳ (27/5/2019-31/5/2019) như sau:

Ngày nghỉ lễ

Chuyển lịch học

01/04/2019 (Thứ Hai): Thành lập Trường

27/05/2019 (Thứ Hai)

15/04/2019 (Thứ Hai): Nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương

30/05/2019 (Thứ Năm)

29/04/2019 (Thứ Hai)

04/05/2019 (Thứ Bảy)

30/04/2019 (Thứ Ba): Giải phóng miền Nam

28/05/2019 (Thứ Ba)

01/05/2019 (Thứ Tư): Quốc tế Lao động

29/05/2019 (Thứ Tư)

 

Tiết học và phòng học không thay đổi so với thời khóa biểu. Đối với các lớp học phần dưới 15 tuần, Giảng viên có thể bổ trí dạy bù vào các tuần kế tiếp sau khi kết thúc lịch học hoặc liên hệ phòng Đào tạo để bố trí phòng.

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.