Lịch thực hành của lớp chọn (Học kỳ I năm học 2018-2019)
TT Mã HP Tên học phần Lớp Thời gian Tiết học Địa điểm
1 11111E Quy tắc phòng ngừa
đâm va trên biển
ĐKT56CH 05/11-18/11/18
19/11-25/11/18
Thứ 5: Tiết 2-4
Thứ 5: Tiết 2-5
201C1
2 11205E Thiên văn hàng hải 2 ĐKT56CH 05/11-18/11/18
19/11-25/11/18
Thứ 2: Tiết 2-4
Thứ 2: Tiết 2-5
407A2
3 11211E Điều động tàu 1 ĐKT56CH 26/11-09/12/18
10/12-16/12/18
Thứ 5: Tiết 2-4
Thứ 5: Tiết 2-5
201C1
4 11208E Máy VTĐ hàng hải 3 ĐKT56CH 26/11-09/12/18
10/12-16/12/18
Thứ 2: Tiết 2-4
Thứ 2: Tiết 2-5
502A2
5 11209E Máy điện hàng hải 1 ĐKT56CH 26/11-09/12/18
10/12-16/12/18
Thứ 3: Tiết 2-4
Thứ 3: Tiết 2-5
501A2
6 11106E Khí tượng hải dương ĐKT57CH 05/11-18/11/18
19/11-25/11/18
Thứ 5: Tiết 7-9
Thứ 5: Tiết 7-10
401A2
7 11201E Địa văn hàng hải 1 ĐKT57CH 26/11-09/12/18
10/12-16/12/18
Thứ 5: Tiết 7-9
Thứ 5: Tiết 7-10
402A2
8 11206E Máy VTĐ hàng hải 1 ĐKT57CH 26/11-09/12/18
10/12-16/12/18
Thứ 4: Tiết 7-9
Thứ 4: Tiết 7-10
502A2
9 11103E An toàn lao động HH ĐKT58CH 05/11-18/11/18
19/11-25/11/18
Thứ 5: Tiết 2-4
Thứ 5: Tiết 2-5
101C1
10 12102E Máy lạnh&thiết bị TĐN MKT56CH 05/11-09/12/18 Thứ 3: Tiết 1-4 109A3
11 12206E Sửa chữa máy TT1 MKT56CH 22/10-17/12/18 Thứ 4: Tiết 1-4 112A-A3
12 12201E Nồi hơi Tua bin TT MKT56CH 05/11-02/12/18 Thứ 5: Tiết 1-4 105A3
13 12203E Máy phụ tàu thủy 2 MKT56CH 05/11-09/12/18 Thứ 6: Tiết 2,3 107A3
14 12205E Động cơ đốt trong 2 MKT56CH 05/11-09/12/18 Thứ 6: Tiết 4,5 A3-1-2
15 13114E Thiết bị điện MKT57CH 19/11-02/12/18 Thứ 5: Tiết 6-10 106A6
16 12106E Thiết bị kỹ thuật đo MKT57CH 05/11-09/12/18 Thứ 3: Tiết 9-10 111A3
17 22501E Vật liệu kỹ thuật MKT57CH 19/11-02/12/18
03/12-09/12/18
Thứ 6: Tiết 7-10
Thứ 6: Tiết 7-8
101C-C10
18 18504E Sức bền vật liệu MKT58CH 19/11-09/12/18 Thứ 5: Tiết 3-4 118B5

 

File đính kèm: