Dự kiến xử lý kết quả đăng ký học phần học kỳ 2 năm 2020-2021

Xem chi tiết trong file đính kèm

Nếu có khiếu nại SV vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để được giải đáp.

Trân trọng thông báo