Thông báo về việc Tạm thu học phí học kỳ phụ và học kỳ I - Năm học 2023-2024