Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020

Xem chi tiết trong file đính kèm.

Những sinh viên bị trùng lịch thi của các học phần học lại, học cải thiện điểm làm đơn xin hoãn lịch thi nộp về Phòng Thanh tra và ĐBCL hoặc Giáo vụ khoa 10 ngày trước lịch thi.

File đính kèm: