THÔNG BÁO Kế hoạch tổ chức đăng ký học phần học kỳ I.A - Năm học 2014 - 2015

Kính gửi:

                     - Các Khoa/Viện/Bộ môn.

                     - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.

Nhà trường thông báo Kế hoạch tổ chức đăng ký học phần học kỳ I.A - Năm học 2014 - 2015 như sau:

1. Đối tượng đăng ký:

- Sinh viên đăng ký đi thực tập theo tiến độ, đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học vượt.

- Sinh viên đăng ký học các học phần: GDQP - AN, GDTC và các trường hợp đặc biệt khác theo kế hoạch của Phòng Đào tạo (sinh viên cuối khóa, học hai chương trình...).

2. Quy trình đăng ký:

- Đăng ký học phần: Từ 15/05/14 đến 30/05/14, SV đăng ký học phần trên website đăng ký trực tuyến http://dktt.vimaru.edu.vn.

- Rút học phần: Từ 04/08/14 đến 15/08/14, SV nộp Đơn xin rút học phần về Phòng Đào tạo (Phòng 114B - A1) để xin rút học phần nhưng không được rút học phí.

3. Nộp học phí:

- Từ 05/06/14 đến 20/06/14, SV nộp toàn bộ học phí tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng 109 - A1), chuyển khoản qua ngân hàng HD Bank hoặc nộp vào tài khoản của Trường (Số TK: 3712 cấp I tại Kho bạc nhà nước TP Hải Phòng).

- Sau thời hạn trên, SV đã đăng ký mà không nộp học phí sẽ bị nhận điểm F tất cả các học phần đã đăng ký và học phí nợ được chuyển sang kỳ kế tiếp.

4. Thời gian học và thi học kỳ:

- Các học phần có Bài tập lớn và học phần đồ án môn học: Thời gian học từ 04/08/14 đến 12/10/14 (10 tuần), thi cùng với Kỳ thi phụ tháng 10/2014.

- Các học phần còn lại (trừ học phần thực tập có quyết định riêng): Thời gian học từ 04/08/14 đến 15/09/14 (06 tuần), thi từ 16/09/14 đến 21/09/14.

5. Ghi chú:

- Nhà trường mở tất cả các học phần (kể các các học phần đồ án, học phần có bài tập lớn hoặc số tiết thực hành nhiều) để SV đăng ký học nhưng chỉ tổ chức giảng dạy cho các lớp học phần có 10 sinh viên đăng ký trở lên.

- Đầu học kỳ, Giáo vụ in Bảng theo dõi kết quả học tập chính thức (không có tên SV còn nợ học phí) gửi các Giảng viên tham gia giảng dạy.

- Điểm thi của học kỳ I.A được tính vào điểm của học kỳ I - Năm học 2014 - 2015.

Yêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.