Thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng an ninh đợt 5 (khóa 62)

Đối tượng: Sinh viên khóa 62 các khoa Kinh tế, Quản trị tài chính và chuyên ngành Luật hàng hải

Thời gian học: từ 04/05-25/05/2022.

Xem chi tiết trong file đính kèm

Sinh viên cần hỗ trợ thông tin vui lòng gửi về email dktt@vimaru.edu.vn

Trân trọng thông báo