Thông báo lịch học giáo dục quốc phòng an ninh Đợt 4 (16/12/2019-05/01/2020)

1. Đối tượng học: Sinh viên các Khoa/Viện: Công trình, Quản trị tài chính, Đào tạo quốc tế và chuyên ngành Luật hàng hải

2. Thời gian: Từ 16/12/2019-05/01/2020.

3. Địa điểm học

- Lý thuyết: Nhà C1, C2

- Thực hành: Bờ hồ an toàn cơ bản cạnh bể bơi.

Xem chi tiết trong file đính kèm