Thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng An ninh của Khóa 61 (Đợt 1)

Lịch học Giáo dục quốc phòng An ninh Khóa 61 Đợt 1 gồm các lớp:

Tên lớp Số SV
KTN61CL 173
ATM61DH 151
CNT61CL 77
QHH61DH 101
KTB61CL 132
NNA61DH 132
DTD61CL 33
LHH61DH 93

Xem chi tiết trong file đính kèm