Thông báo kết quả xử lý đăng ký học phần của học kỳ 2 năm 2019-2020

Xem chi tiết tại file đính kèm

Nếu Sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (Phòng 113 - Nhà A1) trước ngày 04/01/2020 để được giải quyết.