Thông báo kết quả xử lý đăng ký học phần của học kỳ 2 năm 2018-2019

Xem trong file đính kèm

Sinh viên điều chỉnh đăng ký trên cổng đăng ký trực tuyến đến hết ngày 21/12/2018.

Nếu có gì thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để được giải đáp (Phòng 113A1)