Thông báo kết quả xét điều kiện đăng ký học phần tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2021-2022

Xem chi tiết trong file đính kèm