Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần Giáo dục thể chất cho học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký và nộp học phí cho các học phần giáo dục thể chất trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Hình thức đăng ký:

- Sinh viên toàn trường đăng ký trên cổng đăng ký trực tuyến tại địa chỉ dktt.vimaru.edu.vn (Tài khoản, mật khẩu, cách đăng ký giống như việc đăng ký các học phần khác).

- Sinh viên thuộc Viện Đào tạo quốc tế xem hướng dẫn đăng ký học phần trong Sổ tay sinh viên, liên hệ Phòng Đào tạo để lấy lại mật khẩu nếu không đăng nhập được cổng đăng ký.

2. Thời gian đăng ký: Từ 18h00 ngày 26/01/2021 đến 02/02/2021.

3. Đóng học phí: Từ 05/02/2021 đến 05/03/2021.

- Sinh viên Viện CLC: Đóng học phí tại Viện Đào tạo CLC (P.213 Nhà A4).

- Sinh viên hệ Đại học đại trà và Viện Đào tạo quốc tế: Đóng học phí tại phòng Kế hoạch - Tài chính (P. 109 Nhà A1).

- Đối với Sinh viên từ k59 trở về trước, đã đóng học phí cho 4 lần học, nếu học GDTC lần thứ 5 trở lên thì phải đóng học phí.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện để việc đăng ký trực tuyến đúng tiến độ và đạt kết quả tốt./.