THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho sinh viên khóa 64 và sinh viên khóa trước đăng ký học cùng với khóa 64

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2023-2024 cho sinh viên khóa 64 và sinh viên khóa trước đăng ký học cùng với khóa 64 như sau:

- Ngày 13/09/2023: Phòng Đào tạo đăng ký các học phần bắt buộc cho sinh viên khóa 64 hệ đại trà và hệ chất lượng cao.

- Từ 08h00 ngày 14/09/2023 đến 17h00 ngày 15/09/2023: Sinh viên khóa 64 đăng ký chính thức các học phần tự chọn.

- Từ 18h00 ngày 15/09/2023 đến 09h00 ngày 17/09/2023: Sinh viên khóa 63 trở về trước đăng ký bổ sung các học phần của khóa 64.

- 10h00 ngày 17/09/2023: Phòng Đào tạo chốt dữ liệu đăng ký và hủy các lớp học phần có ít sinh viên.

- 14h00 ngày 17/10/2023: Giáo vụ các Khoa/Viện in Bảng theo dõi kết quả học tập sinh viên khóa 64 gửi đến Giảng viên.

- Từ ngày 18/09/2023: Sinh viên tham gia học tập theo thời khóa biểu.

Trân trọng thông báo.