THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho sinh viên khóa 63 và đăng ký bổ sung cho sinh viên khóa trước học cùng với khóa 63

Kính gửi:

                     - Các Khoa/Viện/Trung tâm.

                     - Sinh viên hệ ĐH chính quy trong toàn Trường.

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2022-2023 cho sinh viên khóa 63 và đăng ký bổ sung cho sinh viên khóa trước học cùng với khóa 63 như sau:

1. Công tác chuẩn bị

- Ngày 28/09/2022 Phòng Đào tạo hướng dẫn đăng ký học phần cho sinh viên khóa 63 trên website Phòng Đào tạo và trang facebook Phòng Đào tạo.

- Từ 14h00 ngày 28/09 đến hết ngày 01/10/2022: Sinh viên khóa 63 hệ Đại trà và Chất lượng cao truy cập cổng đăng ký trực tuyến, đổi mật khẩu và đăng ký thử các học phần tự chọn. Nếu cần hỗ trợ sinh viên gửi email về địa chỉ tuyensinh01@vimaru.edu.vn.

- Sau khi kết thúc đăng ký thử, Phòng Đào tạo sẽ xóa toàn bộ dữ liệu đăng ký.

2. Đăng ký học phần

- Phòng Đào tạo đăng ký các học phần bắt buộc cho sinh viên khóa 63 hệ Đại trà và chất lượng cao.

- Từ 08h00 ngày 03/10/2022 đến 23h00 ngày 05/10/2022: Sinh viên khóa 63 đăng ký chính thức các học phần tự chọn.

- Từ 18h00 ngày 06/10/2022 đến 17h00 ngày 08/10/2022: Sinh viên khóa 62 trở về trước đăng ký bổ sung các học phần của khóa 63 và hoàn thành đóng học phí trước ngày 13/10/2022.

- 09h00 ngày 09/10/2022: Phòng Đào tạo chốt dữ liệu đăng ký và hủy các lớp học phần có ít sinh viên đăng ký.

- 14h00 ngày 09/10/2022: Giáo vụ các Khoa/Viện in Bảng theo dõi kết quả học tập sinh viên khóa 63 gửi đến Giảng viên.

- Từ ngày 10/10/2022: sinh viên tham gia học tập theo thời khóa biểu đã đăng ký.

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai./.