Thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho sinh viên khóa 59

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký trực tuyến cho sinh viên khóa 59 như sau:

1. Đăng ký thử: Từ 12/9-19/9/2018.

- Sinh viên truy cập cổng đăng ký trực tuyến để đổi mật khẩu và đăng ký thử tại địa chỉ dktt.vimaru.edu.vn (Xem hướng dẫn đăng ký trong file đính kèm).

2. Đăng ký chính thức: Từ 21/9-23/9/2018

- Phòng Đào tạo xóa hết dữ liệu đăng ký thử và đăng ký cho SV tất cả các học phần bắt buộc. Sinh viên không thể điều chỉnh lịch học của các học phần này.

- Sinh viên đăng ký các học phần tự chọn của học kỳ 1 trong chương trình đào tạo (Xem trong file đính kèm).

- Sinh viên có thể đăng ký thêm học phần Quân sự chung và kỹ thuật bắn súng AK

3. Thời gian học kỳ 1 (15 tuần): Từ 24/9/2018-06/01/2019.

4. Lịch thi học kỳ (3 tuần): Từ 07/01/2019-27/01/2019.