THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2022-2023

Kính gửi:

                     - Các Khoa/Viện/Trung tâm.

                     - Sinh viên hệ ĐH chính quy trong toàn Trường.

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2022-2023 như sau:

1. Công tác chuẩn bị

- Phòng Đào tạo gửi thời khóa biểu dự kiến và bảng phân công giảng viên đến các Bộ môn;

- Các Bộ môn gửi Bảng phân công Giảng viên và các đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu (nếu có) về Phòng Đào tạo để cập nhật vào hệ thống;

- Sinh viên truy cập cổng đăng ký trực tuyến để kiểm tra mật khẩu, đổi mật khẩu bảo mật cao và đăng ký thử từ 08h00 ngày 10/12/2022 đến 18/12/2022. Sau ngày 18/12/2022, Nhà trường sẽ xóa toàn bộ dữ liệu đăng ký thử để SV đăng ký chính thức.

2. Đăng ký học phần

2.1. Đăng ký học phần lần 1 (từ 21/12/2022 đến 25/12/2022): Sinh viên đăng ký trực tuyến trên cổng đăng ký https://dktt.vimaru.edu.vn. Cụ thể như sau:

- Hệ đào tạo chất lượng cao: Từ 12h00 ngày 21/12/2022 đến 25/12/2022.

- Khóa 63: Từ 18h00 ngày 21/12/2022 đến 17h00 ngày 22/12/2022.

- Khóa 62: Từ 18h00 ngày 22/12/2022 đến 17h00 ngày 23/12/2022.

- Khóa 61: Từ 18h00 ngày 23/12/2022 đến 17h00 ngày 24/12/2022.

- Khóa 60 trở về trước: Từ 18h00 ngày 24/12/2022 đến 23h00 ngày 25/12/2022.

2.2. Điều chỉnh thời khóa biểu (26/12/2022): Phòng Đào tạo thông báo hủy các lớp có ít SV đăng ký và mở thêm một số lớp theo nguyện vọng của SV.

2.3. Đăng ký học phần lần 2 (từ 18h00 ngày 26/12/2022 đến 30/12/2022): SV điều chỉnh lịch học đã đăng ký, đăng ký bổ sung, đăng ký lại các học phần bị hủy do lớp ít hoặc đăng ký các học phần khác trên cổng đăng ký trực tuyến.

2.4. Đăng ký học phần bổ sung cho SV năm cuối và vượt khung đào tạo (từ 06/02/2023 đến 10/02/2023): Sinh viên từ khóa 60 trở về trước đăng ký bổ sung trên cổng đăng ký trực tuyến (tối đa 3 học phần). SV hoàn thành nộp học phí các học phần đăng ký bổ sung từ 20/02/2023 đến 24/02/2023.

2.5. Rút học phần: Trong 3 tuần đầu của học kỳ (từ 06/02/2023 đến 25/02/2023), SV rút học phần trên cổng đăng ký nhưng vẫn phải đóng học phí.

Ghi chú:

- Sinh viên đăng ký học phần tốt nghiệp trong đợt đăng ký này. Điều kiện đăng ký học phần tốt nghiệp: SV học và đủ điều kiện dự thi tất cả các học phần theo yêu cầu của chương trình đào tạo (các học phần đang học trong kỳ 1 được tính là đạt), nếu đăng ký đồ án thì điểm tích lũy từ 2.5 trở lên.

- Trước khi học kỳ bắt đầu (1 tuần), SV kiểm tra lại lịch học trên cổng đăng ký.

3. Nộp học phí

3.1. Nộp học phí chính thức (từ 05/01/2023 đến 10/02/2023):

3.1.1 Sinh viên hệ đại học chính quy chương trình đại trà nộp học phí theo hướng dẫn tại thông báo số 1624/TB-ĐHHHVN ngày 02/12/2022.

3.1.2 Sinh viên các CTĐT chất lượng cao và lớp chọn nộp học phí tại Ban Tài chính (phòng 213 Nhà A4) hoặc chuyển khoản vào tài khoản Viện Đào tạo Chất lượng cao.

3.1.3 Sinh viên có lý do đặc biệt làm đơn xin nộp chậm học phí và xin xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa/Viện nộp về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 20/01/2023 để báo cáo Ban giám hiệu cho phép đóng học phí chậm.

3.2. Nộp học phí bổ sung (từ 20/02/2023 đến 24/02/2023): SV đăng ký bổ sung và SV có đơn xin nộp học phí chậm, nộp học phí trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng 109 Nhà A1). Sau ngày 24/02/2023, những SV chưa nộp học phí sẽ không có tên trong Bảng theo dõi kết quả học tập và bị điểm F tất cả các học phần SV đã đăng ký. Học phí nợ được chuyển sang học kỳ tiếp theo.

4. Cập nhật và in bảng theo dõi kết quả học tập

- Giáo vụ Khoa/Viện in Bảng theo dõi kết quả học tập tạm thời vào đầu học kỳ và in bản chính thức (không có tên SV nợ học phí, rút học phần) vào tuần thứ 6 của học kỳ để gửi cho Trưởng Bộ môn.

- Đầu tuần học thứ 7, SV không có tên trong Bảng theo dõi kết quả học tập chính thức đến Phòng Đào tạo để kiểm tra kết quả đăng ký và học phí. Giảng viên không ghi thêm tên SV vào danh sách lớp học phần chính thức.

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai./.

File đính kèm