THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2018 - 2019

Kính gửi:

                               - Các Khoa/Viện/Trung tâm.

                            - Sinh viên hệ ĐH và CĐ chính quy trong toàn Trường.

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Công tác chuẩn bị (từ 01/12/2018 đến 05/12/2018):

- Phòng Đào tạo gửi thời khóa biểu dự kiến và bảng phân công giảng viên đến các Bộ môn trong toàn trường (trước ngày 01/12/2018).

- Các Bộ môn gửi phân công Giảng viên và các đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu (nếu có) về Phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 05/12/2018 để cập nhật vào TKB.

- Sinh viên tìm hiểu các môn học của kỳ học kế tiếp trong Sổ tay sinh viên, tham khảo ý kiến của Cố vấn học tập để lên kế hoạch đăng ký học phần (đăng nhập cổng đăng ký trực tuyến trước ngày đăng ký để kiểm tra mật khẩu, không để mật khẩu là ngày sinh).

2. Đăng ký học phần (từ 10/12/2018 đến 21/12/2018):

a. Sinh viên đăng ký học phần lần 1 (từ 10/12/2018 đến 14/12/2018): Sinh viên đăng ký trực tuyến trên cổng đăng ký. Lịch đăng ký cụ thể của từng khóa như sau:

- Hệ đào tạo CLC: Từ 12h00 ngày 10/12/2018 đến 17h00 ngày 14/12/2018.

- Khóa 59: Từ 18h00 ngày 10/12/2018 đến 17h00 ngày 11/12/2018.

- Khóa 58: Từ 18h00 ngày 11/12/2018 đến 17h00 ngày 12/12/2018.

- Khóa 57: Từ 18h00 ngày 12/12/2018 đến 17h00 ngày 13/12/2018.

- Khóa 56 trở về trước: Từ 18h00 ngày 13/12/2018 đến hết ngày 14/12/2018.

b. Phòng Đào tạo điều chỉnh thời khóa biểu (15/12/2018):

- Phòng Đào tạo thông báo hủy các lớp có ít SV đăng ký và mở thêm một số lớp học phần SV có nhu cầu đăng ký nhiều.

- Thông báo danh sách SV đăng ký không hợp lệ: chưa đăng ký học phần, đăng ký không đủ số tín chỉ, đăng ký không thỏa mãn điều kiện tiên quyết.

c. Sinh viên đăng ký học phần lần 2 (từ 18h00 ngày 16/12/2018 đến 18/12/2018): SV đăng ký học phần trên cổng đăng ký trực tuyến.

d. Sinh viên đăng ký học phần/rút học phần tại Phòng Đào tạo (từ 19/12/2018 đến 21/12/2018): SV nộp Đơn xin đăng ký bổ sung/rút học phần về Phòng Đào tạo. SV không phải nộp học phí cho các học phần rút trong giai đoạn này.

e. Đăng ký học phần bổ sung cho SV năm cuối và vượt khung đào tạo (từ 11/02/2019 đến 14/02/2019): Sinh viên từ khóa 56 trở về trước nộp Đơn xin đăng ký học phần bổ sung về Phòng Đào tạo để được xem xét đăng ký bổ sung (tối đa 3 học phần). SV phải nộp học phí các học phần đăng ký bổ sung trước 22/02/2019.

f. Rút học phần không rút học phí: Trong 3 tuần đầu của học kỳ (từ 11/02/2019 đến 28/02/2019), SV nộp Đơn xin rút học phần về Phòng Đào tạo để được nhận điểm “R” nhưng không được trả học phí.

Ghi chú:

- Sinh viên đăng ký học phần tốt nghiệp trong đợt đăng ký này. Điều kiện đăng ký học phần tốt nghiệp: SV học và đủ điều kiện dự thi tất cả các học phần theo yêu cầu của chương trình đào tạo, nếu đăng ký đồ án thì điểm tích lũy từ 2.5 trở lên, các học phần đang học trong kỳ I được tính là đạt yêu cầu.

- Trước khi học kỳ bắt đầu (1 tuần), SV kiểm tra lại lịch học trên cổng đăng ký.

3. Nộp học phí

a. Nộp học phí chính thức (từ 02/01/2019 đến 15/02/2019):

- SV nộp học phí tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng 109 Nhà A1), chuyển khoản qua ngân hàng HD Bank hoặc nộp vào tài khoản của Trường (Số TK: 3712 cấp I tại Kho bạc nhà nước TP Hải Phòng). Sinh viên thuộc Viện CLC đóng học phí tại tầng 2 Nhà A4.

- Lịch nộp học phí tại Phòng Kế hoạch - Tài chính từng Khoa/Viện như sau:

+ Từ 02/01/2019 đến 11/01/2019: Khoa Kinh tế, Quản trị TC, Viện Cơ khí.

+ Từ 14/01/2019 đến 18/01/2019: Khoa Công trình, Điện - ĐT, Đóng tàu.

+ Từ 21/01/2019 đến 25/01/2019: Khoa Hàng hải, Máy TB, CNTT.

+ Từ 11/02/2019 đến 13/02/2019:  Khoa Ngoại ngữ, Viện Môi trường.

- Ngày 13/02/2019, Phòng Kế hoạch tài chính gửi danh sách SV chưa nộp học phí về Phòng Công tác sinh viên để đôn đốc, nhắc nhở sinh viên đóng học phí.

b. Nộp học phí bổ sung (từ 18/02/2019 đến 22/02/2019): SV có lý do đặc biệt làm đơn có xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa/Viện và nộp trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài chính. Sau ngày 22/02/2019, những SV chưa nộp học phí sẽ không có tên trong Bảng theo dõi kết quả học tập và bị điểm F tất cả các học phần SV đã đăng ký. Học phí nợ của SV được chuyển sang học kỳ tiếp theo.

4. Cập nhật và in bảng theo dõi kết quả học tập

- Giáo vụ Khoa/Viện in Bảng theo dõi kết quả học tập tạm thời vào đầu học kỳ và in bản chính thức (không có tên SV nợ học phí, rút học phần) vào tuần thứ 6 của học kỳ (18/3/2019-22/3/2019) để gửi cho Trưởng Bộ môn.

- Đầu tuần học thứ 7, Giảng viên thông báo các Sinh viên không có tên trong Bảng theo dõi kết quả học tập chính thức đến Phòng Đào tạo để kiểm tra kết quả đăng ký và học phí, Giảng viên không ghi thêm tên SV vào danh sách lớp học phần chính thức.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện để việc đăng ký trực tuyến đúng tiến độ và đạt kết quả tốt./.