THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2023 - 2024

Kính gửi:

                     - Các Khoa/Viện/Trung tâm.

                     - Sinh viên hệ ĐH chính quy trong toàn Trường.

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2023-2024 như sau:

1. Công tác chuẩn bị

- Phòng Đào tạo gửi thời khóa biểu dự kiến và bảng phân công giảng viên đến các Bộ môn;

- Các Bộ môn gửi Bảng phân công Giảng viên và các đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu (nếu có) về Phòng Đào tạo để cập nhật vào hệ thống;

- Sinh viên truy cập cổng đăng ký trực tuyến để kiểm tra mật khẩu, đổi mật khẩu bảo mật cao và đăng ký thử.

2. Đăng ký học phần

2.1. Đăng ký học phần lần 1 (từ 21/8/2023 đến 25/8/2023): Sinh viên đăng ký trực tuyến trên cổng đăng ký https://dktt.vimaru.edu.vn. Cụ thể như sau:

- Hệ đào tạo chất lượng cao: Từ 12h00 ngày 21/8/2023 đến 17h00 ngày 25/8/2023.

- Khóa 63: Từ 18h00 ngày 21/8/2023 đến 17h00 ngày 22/8/2023.

- Khóa 62: Từ 18h00 ngày 22/8/2023 đến 17h00 ngày 23/8/2023.

- Khóa 61: Từ 18h00 ngày 23/8/2023 đến 17h00 ngày 24/8/2023.

- Khóa 60 trở về trước: Từ 18h00 ngày 24/8/2023 đến 17h00 ngày 25/8/2023.

2.2. Điều chỉnh thời khóa biểu (26/8/2023): Phòng Đào tạo thông báo dự kiến hủy các lớp có ít SV đăng ký và mở thêm một số lớp theo nguyện vọng của SV.

2.3. Đăng ký học phần lần 2 (từ 27/8/2023 đến 31/8/2023): SV điều chỉnh lịch học đã đăng ký, đăng ký bổ sung, đăng ký lại các học phần bị hủy do lớp ít hoặc đăng ký các học phần khác trên cổng đăng ký trực tuyến.

2.4. Đăng ký học phần bổ sung cho SV năm cuối và vượt khung đào tạo (từ 18/9/2023 đến 22/9/2023): Sinh viên từ khóa 62 trở về trước đăng ký bổ sung trên cổng đăng ký trực tuyến (tối đa 3 học phần).

2.5. Rút học phần: Trong 3 tuần đầu của học kỳ (từ 18/9/2023 đến 06/10/2023), SV rút học phần trên cổng đăng ký nhưng vẫn phải đóng học phí.

Ghi chú:

- Sinh viên đăng ký học phần tốt nghiệp trong đợt đăng ký này. Điều kiện đăng ký học phần tốt nghiệp: SV học và đủ điều kiện dự thi tất cả các học phần theo yêu cầu của chương trình đào tạo, nếu đăng ký đồ án thì điểm tích lũy từ 2.5 trở lên (các học phần trong kỳ phụ được tính là đạt nhưng không tính điểm tích lũy để đăng ký đồ án).

- Trước khi học kỳ bắt đầu (1 tuần), SV kiểm tra lại lịch học trên cổng đăng ký.

3. Cập nhật và in bảng theo dõi kết quả học tập

- Giáo vụ Khoa/Viện in Bảng theo dõi kết quả học tập tạm thời vào đầu học kỳ và in bản chính thức (không có tên SV nợ học phí, rút học phần) vào tuần thứ 6 của học kỳ để gửi cho Trưởng Bộ môn.

- Đầu tuần học thứ 7, SV không có tên trong Bảng theo dõi kết quả học tập chính thức đến Phòng Đào tạo để kiểm tra kết quả đăng ký và học phí. Giảng viên không ghi thêm tên SV vào danh sách lớp học phần chính thức.

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai./.