THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2018 - 2019

Kính gửi:

                     - Các Khoa/Viện.

                     - Sinh viên hệ ĐH và CĐ chính quy trong toàn Trường.

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Công tác chuẩn bị

- Phòng Đào tạo gửi thời khóa biểu dự kiến và bảng phân công giảng viên đến các Bộ môn trước 17h00 ngày 13/8/2018.

- Các Bộ môn gửi Bảng phân công Giảng viên và các đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu (nếu có) về Phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 20/8/2018 để cập nhật vào TKB.

- Sinh viên tìm hiểu các môn học của kỳ học kế tiếp trong Sổ tay sinh viên, tham khảo ý kiến của Cố vấn học tập để lập kế hoạch đăng ký học phần (nên đăng nhập cổng đăng ký trực tuyến trước ngày đăng ký để kiểm tra mật khẩu, đổi mật khẩu bảo mật cao). 

2. Đăng ký học phần

a. Đăng ký học phần lần 1 (từ 21/8/2018 đến 26/8/2018): Sinh viên đăng ký trực tuyến trên cổng đăng ký http://dktt.vimaru.edu.vn. Cụ thể như sau:

- Hệ đào tạo chất lượng cao: Từ 12h00 ngày 21/08/2018 đến ngày 26/8/2018.

- Khóa 55 trở về trước: Từ 18h00 ngày 21/8/2018 đến 17h00 ngày 22/8/2018.

- Khóa 56: Từ 18h00 ngày 22/8/2018 đến 17h00 ngày 23/8/2018.

- Khóa 57: Từ 18h00 ngày 23/8/2018 đến 17h00 ngày 24/8/2018.

- Khóa 58: Từ 18h00 ngày 24/8/2018 đến 17h00 ngày 25/8/2018.

Ngày 26/8: Sinh viên tất cả các khóa tiếp tục đăng ký.

b. Điều chỉnh thời khóa biểu (ngày 27/8/2018): Phòng Đào tạo thông báo hủy các lớp có ít SV và mở thêm một số lớp học phần của kỳ 2 có nhiều SV muốn đăng ký.

c. Đăng ký học phần lần 2 (từ 17h00 ngày 28/8/2018 đến 31/8/2018): SV điều chỉnh lịch học đã đăng ký lần 1, đăng ký lại các học phần bị hủy do lớp ít hoặc đăng ký học phần khác trên cổng đăng ký trực tuyến.

d. Đăng ký học phần bổ sung/rút học phần (từ 27/8/2018 đến 31/8/2018): SV nộp Đơn xin đăng ký bổ sung/rút học phần về Phòng Đào tạo (P. 114B - Nhà A1). Sau 31/8/2018, Phòng Đào tạo sẽ hủy nhưng lớp học phần có ít sinh viên đăng ký.

e. Đăng ký học phần bổ sung cho SV năm cuối và vượt khung đào tạo (từ 24/9/2018 đến 28/9/2018): Sinh viên từ khóa 56 trở về trước nộp Đơn xin đăng ký học phần bổ sung về Phòng Đào tạo để được xem xét đăng ký bổ sung (tối đa 3 học phần). SV hoàn thành nộp học phí các học phần đăng ký bổ sung trước 05/10/2018.

f. Rút học phần không rút học phí: Trong 3 tuần đầu của học kỳ (từ 24/9/2018 đến 12/10/2018), SV nộp Đơn xin rút học phần về Phòng Đào tạo để được nhận điểm “R” nhưng không được trả học phí.

Ghi chú:

- Sinh viên đăng ký học phần tốt nghiệp trong đợt đăng ký này. Điều kiện đăng ký học phần tốt nghiệp: SV học và đủ điều kiện dự thi tất cả các học phần theo yêu cầu của chương trình đào tạo, nếu đăng ký đồ án thì điểm tích lũy từ 2.5 trở lên, các học phần đang học trong kỳ phụ được tính là đạt yêu cầu.

- Sinh viên chọn lớp Anh văn cơ bản 1,2,3 tương ứng với các mức độ điểm TOEIC (<=200, 201-350, >350) để thuận lợi cho quá trình học tập.

- Trước khi học kỳ bắt đầu (1 tuần), SV kiểm tra lại lịch học trên cổng đăng ký.

3. Nộp học phí

a. Nộp học phí chính thức (từ 10/9/2018 đến 05/10/2018):

- SV nộp học phí tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng 109 Nhà A1), chuyển khoản qua ngân hàng HD Bank hoặc nộp vào tài khoản của Trường (Số TK: 3712 cấp I tại Kho bạc nhà nước TP Hải Phòng).

- Lịch nộp học phí tại Phòng Kế hoạch - Tài chính từng Khoa/Viện như sau:

+ Từ 10/9/2018 đến 14/9/2018: Khoa Hàng hải, Máy TB, CNTT.

+ Từ 17/9/2018 đến 21/9/2018: Khoa Công trình, Điện - ĐT, Đóng tàu.

+ Từ 24/9/2018 đến 28/9/2018: Khoa Kinh tế, Quản trị TC, Ngoại ngữ.

+ Từ 01/10/2018 đến 04/10/2018: Viện Cơ khí, Môi trường.

- Ngày 04/10/2018, Phòng Kế hoạch tài chính gửi danh sách SV chưa nộp học phí về Phòng Công tác sinh viên để đôn đốc, nhắc nhở sinh viên đóng học phí.

b. Nộp học phí bổ sung (từ 08/10/2018 đến 12/10/2018): SV có lý do đặc biệt làm đơn có xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa/Viện và nộp trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài chính. Sau ngày 12/10/2018, những SV chưa nộp học phí sẽ không có tên trong Bảng theo dõi kết quả học tập và bị điểm F tất cả các học phần SV đã đăng ký. Học phí nợ của SV được chuyển sang học kỳ tiếp theo.

4. Cập nhật và in bảng theo dõi kết quả học tập

- Giáo vụ Khoa/Viện in Bảng theo dõi kết quả học tập tạm thời vào đầu học kỳ và in bản chính thức (không có tên SV nợ học phí, rút học phần) vào đầu tuần thứ 6 của học kỳ (29/10/2018-02/11/2018) để gửi cho Trưởng Bộ môn.

- Đầu tuần học thứ 7, Giảng viên thông báo các Sinh viên không có tên trong Bảng theo dõi kết quả học tập chính thức đến Phòng Đào tạo để kiểm tra kết quả đăng ký và học phí, Giảng viên không ghi thêm tên SV vào danh sách lớp học phần chính thức.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện để việc đăng ký trực tuyến đúng tiến độ và đạt kết quả tốt./.