Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

Kính gửi:

                               - Các Khoa/Viện/Trung tâm.

                            - Sinh viên hệ ĐH và CĐ chính quy trong toàn Trường.

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Công tác chuẩn bị (từ 11/12/2020 đến 17/12/2020):

- Phòng Đào tạo và Viện Đào tạo CLC gửi thời khóa biểu dự kiến và bảng phân công giảng viên đến các Bộ môn trong toàn trường (trước ngày 11/12/2020).

- Các Bộ môn gửi phân công Giảng viên và các đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu (nếu có) về Phòng Đào tạo và Viện Đào tạo CLC trước 17h00 ngày 17/12/2020 để cập nhật vào TKB.

- Sinh viên xem chương trình đào tạo trong Sổ tay sinh viên, tham khảo ý kiến của Cố vấn học tập để lập kế hoạch đăng ký (đăng nhập cổng đăng ký trực tuyến trước ngày đăng ký để kiểm tra mật khẩu, không để mật khẩu là ngày sinh).

2. Đăng ký học phần (từ 21/12/2020 đến 28/12/2020):

2.1. Sinh viên đăng ký học phần lần 1 (từ 21/12/2020 đến 25/12/2020): Sinh viên đăng ký trên cổng đăng ký trực tuyến. Lịch đăng ký cụ thể của từng khóa như sau:

- Hệ đào tạo CLC: Từ 12h00 ngày 21/12/2020 đến 17h00 ngày 25/12/2020.

- Khóa 61: Từ 18h00 ngày 21/12/2020 đến 17h00 ngày 22/12/2020.

- Khóa 60: Từ 18h00 ngày 22/12/2020 đến 17h00 ngày 23/12/2020.

- Khóa 59: Từ 18h00 ngày 23/12/2020 đến 17h00 ngày 24/12/2020.

- Khóa 58 trở về trước: Từ 18h00 ngày 24/12/2020 đến hết ngày 25/12/2020.

2.2. Phòng Đào tạo điều chỉnh thời khóa biểu (26/12/2020):

- Phòng Đào tạo thông báo hủy các lớp có ít SV đăng ký và mở thêm một số lớp học phần SV có nhu cầu đăng ký nhiều.

- Thông báo danh sách SV đăng ký không hợp lệ: chưa đăng ký học phần, đăng ký không đủ số tín chỉ, đăng ký không thỏa mãn điều kiện tiên quyết.

2.3. Sinh viên đăng ký học phần lần 2 (từ 18h00 ngày 26/12/2020 đến 28/12/2020): SV đăng ký học phần trên cổng đăng ký trực tuyến.

2.4. Sinh viên đăng ký học phần/rút học phần bổ sung (từ 29/12/2020 đến 31/12/2020): SV gửi tin nhắn đăng ký học phần qua hộp tin nhắn trên cổng đăng ký (mỗi SV gửi 1 tin nhắn, tối đa 3 học phần). Sau ngày 31/12/2020, Phòng Đào tạo sẽ hủy những lớp học phần có ít sinh viên đăng ký.

2.5. Đăng ký học phần bổ sung cho SV năm cuối và vượt khung đào tạo (từ 25/01/2021 đến 29/01/2021): Sinh viên từ khóa 58 trở về trước gửi tin nhắn đăng ký bổ sung trên cổng đăng ký trực tuyến (tối đa 3 học phần). SV hoàn thành nộp học phí các học phần đăng ký bổ sung từ 22/02/2021 đến 26/02/2021.

2.6. Rút học phần không rút học phí: Trong 3 tuần đầu của học kỳ (từ 25/01/2021 đến 26/02/2021), SV gửi tin nhắn xin rút học phần trên cổng đăng ký trực tuyến để được nhận điểm “R” nhưng không được trả học phí.

Ghi chú:

Điều kiện đăng ký học phần tốt nghiệp: SV học và đủ điều kiện dự thi tất cả các học phần theo yêu cầu của chương trình đào tạo, nếu đăng ký đồ án thì điểm tích lũy từ 2.5 trở lên, các học phần đang học trong kỳ I được tính là đạt yêu cầu.

- Trước khi học kỳ bắt đầu (1 tuần), SV kiểm tra lại lịch học trên cổng đăng ký.

3. Nộp học phí

3.1. Nộp học phí chính thức (từ 11/01/2021 đến 05/02/2021):

- Nộp học phí trực tiếp tại các chi nhánh của Ngân hàng HD Bank Hải Phòng (Chi nhánh 1: 116 Nguyễn Đức Cảnh; CN2: 376 Tô Hiệu, CN3: 116C Lương Khánh Thiện, CN4: Tầng 2 số 2 Lô 22A Lê Hồng Phong).

- Nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản với nội dung SV Nguyễn Văn A - Mã SV xxxxx nộp học phí VMU học kỳ/năm học, hình thức chuyển khoản thông thường:

+ Tài khoản Trường ĐH Hàng hải VN - Thu học phí tại Ngân hàng HDBank Hải Phòng, số tài khoản: 099704090000344;

+ Tài khoản Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tại Kho bạc Nhà nước Hải phòng, số tài khoản: 3714.0.1055675.

- Nộp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (P.109 Nhà A1) theo lịch như sau:

+ Từ 11/01/2021 đến 15/01/2021: Khoa Kinh tế, Quản trị TC, Điện - ĐT.

+ Từ 18/01/2021 đến 22/01/2021: Khoa Hàng hải, Ngoại ngữ, CNTT.

+ Từ 25/01/2021 đến 29/01/2021: Khoa Công trình, Máy TB, Đóng tàu.

+ Từ 01/02/2021 đến 03/02/2021: Viện Cơ khí, Môi trường.

- Sinh viên thuộc Viện CLC đóng học phí tại phòng 213 Nhà A4.

- Ngày 03/02/2021, Phòng Kế hoạch - Tài chính gửi danh sách SV chưa nộp học phí về Phòng Công tác sinh viên để đôn đốc, nhắc nhở sinh viên đóng học phí.

- SV có lý do đặc biệt làm đơn xin nộp chậm học phí và xin xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa/Viện nộp về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 03/02/2021 để báo cáo Ban giám hiệu cho phép đóng học phí chậm.

3.2. Nộp học phí bổ sung (từ 22/02/2021 đến 26/02/2021): SV có tên trong danh sách nộp học phí chậm nộp học phí tại phòng Kế hoạch - Tài chính. Sau ngày 26/02/2021, những SV chưa nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách lớp và bị điểm F tất cả các học phần đã đăng ký. Học phí nợ của SV được chuyển sang học kỳ tiếp theo.

4. Cập nhật và in bảng theo dõi kết quả học tập

- Giáo vụ Khoa/Viện in Bảng theo dõi kết quả học tập chính thức (không có tên SV nợ học phí, rút học phần) vào tuần 6 (15/03/2021-19/03/2021) gửi cho Trưởng Bộ môn.

- Đầu tuần 7, Giảng viên thông báo các Sinh viên không có tên trong Bảng theo dõi kết quả học tập chính thức đến Phòng Đào tạo để kiểm tra kết quả đăng ký và học phí, Giảng viên không ghi thêm tên SV vào danh sách lớp học phần chính thức.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện để việc đăng ký trực tuyến đúng tiến độ và đạt kết quả tốt./.