Thông báo đăng ký học các học phần thay thế của môn Giáo dục quốc phòng

Do nội dung giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng từ khóa 62 có sự thay đổi, Phòng Đào tạo cho phép Sinh viên các khóa khác được đăng ký học thay thế như sau:

 

STT K61 TRỞ VỀ TRƯỚC HỌC PHẦN THAY THẾ CỦA K62
Mã HP Tên học phần TC Mã HP Tên học phần TC
1 24101 Đường lối quân sự của Đảng 3 24103 Đường lối QPAN của Đảng cộng sản Việt Nam  3
2 24201 Công tác quốc phòng an ninh 2 24102 Công tác quốc phòng và an ninh 2
3 24301 Quân sự chung và KT chiến thuật bắn súng AK 3 24204 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật  2

Trân trọng thông báo.