Lịch thực hành của lớp chọn (Học kỳ II năm học 2018-2019)
TT Mã HP Tên học phần Lớp Thời gian Tiết học Địa điểm
1 11114E Tin học hàng hải DKT56CH 04/03-07/04/19 Thứ 2: Tiết 7-10 408A2
2 11210E Máy điện HH2 DKT56CH 08/04-28/04/19 Thứ 6: Tiết 7-9 405A2
3 11212E Điều động tàu 2 DKT56CH 08/04-28/04/19 Thứ 4: Tiết 7-9 201C1
4 11207E Máy vô tuyến điện HH2 DKT57CH 08/04-28/04/19 Thứ 3: Tiết 2-4 503A2
5 11202E Địa văn hàng hải 2 DKT57CH 08/04-28/04/19 Thứ 5: Tiết 2-4 403A2
6 11106E Khí tượng hải dương DKT58CH 08/04-28/04/19 Thứ 3: Tiết 7-9 401A2
7 11123E Thủy nghiệp THHH DKT58CH 04/03-12/05/19 Thứ 4: Tiết 7-10 102C1
8 11234E Thông tin liên lạc DKT58CH 08/04-12/05/19 Thứ 5: Tiết 7-10 217A4
9 12207E Sửa chữa máy TT2 MKT56CH 11/03-04/05/19 Thứ 5: Tiết 7-10 112A3
10 12208E Hệ thống tự động MKT56CH 25/03-27/04/19 Thứ 2: Tiết 7-8 108A3
11 12209E Khai thác hệ ĐLTT1 MKT56CH 25/03-27/04/19 Thứ 2: Tiết 9-10 113A3
12 12210E Khai thác hệ ĐLTT2 MKT56CH 25/03-27/04/19 Thứ 3: Tiết 7-8 A3-1-2
13 13172E Điện tàu thủy 2 MKT56CH 08/04/20/04/19 Thứ 6: Tiết 6-10 101-A4
14 12202E Máy phụ tàu thủy 1 MKT57CH 18/03-04/05/19 Thứ 3: Tiết 2-3 110A3
15 12204E Động cơ đốt trong 1 MKT57CH 18/03-04/05/19 Thứ 3: Tiết 4-5 113A3
16 22502E Kỹ thuật gia công CK MKT57CH 25/03-27/04/19 Thứ 5: Tiết 7-8 101A-C10
17 22502E Kỹ thuật gia công CK MKT58CH 25/03-27/04/19 Thứ 5: Tiết 9-10 101A-C10