Lịch thực hành của lớp chọn (Học kỳ I năm học 2017-2018)
TT Mã HP Tên học phần Lớp Thời gian Tiết học Địa điểm
1 11114E Tin học hàng hải DKT55CH 05/03-08/04/18 Thứ 2: Tiết 7-10 408A2
2 11210E Máy điện HH2 DKT55CH 09/04-29/04/18 Thứ 6: Tiết 7-9 501A2
3 11212E Điều động tàu 2 DKT55CH 09/04-29/04/18 Thứ 4: Tiết 7-9 201C1
4 11207E Máy vô tuyến điện HH2 DKT56CH 09/04-29/04/18 Thứ 3: Tiết 2-4 503A2
5 11202E Địa văn hàng hải 2 DKT56CH 09/04-29/04/18 Thứ 4: Tiết 2-4 402A2
6 11107E La bàn từ DKT57CH 09/04-29/04/18 Thứ 3: Tiết 7-9 406A2
7 11102E Thủy nghiệp THHH2 DKT57CH 05/03-08/04/18 Thứ 4: Tiết 7-10 102C1
8 11104E Trang TB cứu sinh DKT57CH 09/04-29/04/18 Thứ 5: Tiết 7-9 102C1
9 12207E Sửa chữa máy TT2 MKT55CH 12/03-05/05/18 Thứ 5: Tiết 7-10 112A3
10 12208E Hệ thống tự động MKT55CH 26/03-28/04/18 Thứ 6: Tiết 7-8 108A3
11 12209E Khai thác hệ ĐLTT1 MKT55CH 26/03-28/04/18 Thứ 6: Tiết 9-10 113A3
12 12210E Khai thác hệ ĐLTT2 MKT55CH 26/03-28/04/18 Thứ 3: Tiết 7-8 A3-1-2
13 13172E Điện tàu thủy 2 MKT55CH 09/04/21/04/18 Thứ 4: Tiết 6-10 101-A4
14 12202E Máy phụ tàu thủy 1 MKT56CH 19/03-05/05/18 Thứ 6: Tiết 2-3 110A3
15 12204E Động cơ đốt trong 1 MKT56CH 19/03-05/05/18 Thứ 6: Tiết 4-5 113A3
16 22502E Kỹ thuật gia công CK MKT56CH 26/03-28/04/18 Thứ 6: Tiết 9-10 101A-C10
17 22602E Hóa kỹ thuật MKT57CH 09/04-21/04/18 Thứ 3: Tiết 1-5 111B5
18 18502E Sức bền VL1 MKT57CH 16/04-19/05/18 Thứ 2: Tiết 4-5 118B5