Kết quả xử lý đăng ký học phần học kỳ I năm 2020-2021

Xem chi tiết trong file đính kèm

Những sinh viên chưa đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu nộp đơn đăng ký bổ sung tại Phòng 114B Nhà A1 từ 9/9/2020 đến 16/9/2020.

Trân trọng thông báo.