Kết quả xét điều kiện đăng ký học phần tốt nghiệp học kỳ 1 năm 2019-2020

Điều kiện để được đăng ký học phần tốt nghiệp:

- Sinh viên đã học và đủ điều kiện dự thi tất cả các học phần theo yêu cầu của chương trình đào tạo (Điểm X>=4). Học phần thực tập tốt nghiệp được đăng ký song song với học phần tốt nghiệp. Các học phần đang học trong học kỳ phụ được tính là đạt yêu cầu.

- Điểm trung bình chung tích lũy >=1.8. Sinh viên có TBCTL < 2.5 phải đăng ký học phần thay thế tốt nghiệp, SV có điểm TBCTL >=2.5 được lựa chọn đăng ký Đồ án hoặc học phần thay thế tốt nghiệp. Điểm TBCTL tính tại thời điểm đăng ký.

Danh sách chi tiết xem tại đây