Dự kiến xử lý kết quả đăng ký học phần học kỳ 1 năm 2021-2022

Xem chi tiết trong file đính kèm (SV sử dụng email vimaru để truy cập file).

Nếu có thắc mắc SV gửi thông tin về địa chỉ dktt@vimaru.edu.vn để được giải đáp