Dự kiến xử lý kết quả đăng ký học phần học kỳ 1 năm 2020-2021

Xem chi tiết trong file đính kèm

Nếu SV có thắc mắc, khiếu nại vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (Phòng 113-A1).