Dự kiến kết quả xử lý đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023

Xem chi tiết trong file đính kèm

Nếu SV có thắc mắc vui lòng liên hệ email dktt@vimaru.edu.vn để được giải đáp.

(SV đăng nhập trình duyệt bằng email vimaru để xem file)