Danh sách sinh viên chưa đăng ký đủ số tín chỉ (Học kỳ 2 năm 2018-2019)

Xem chi tiết trong file đính kèm.

Nhà trường  cho phép các SV có tên trong danh sách này đăng ký bổ sung cho đủ 6 tín chỉ.

Sinh viên nộp đơn về Phòng Đào tạo (P.114B-A1) từ 07/01-11/01/2019.

Sau thời hạn trên Nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học với những sinh viên không đăng ký học phần (theo khoản E, Điều 24, Quy chế Đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ).

Trân trọng thông báo.