Skip to:

THÔNG BÁO Kế hoạch tổ chức thi học kỳ IA (Học kỳ phụ) – Năm học 2013-2014

Kính gửi:

                     - Các Khoa/Viện/Bộ môn/Trung tâm.

                     - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ IA (Kỳ phụ) như sau:

1. Lịch thi: Từ 16/09/2013 đến 21/09/2013 (Xem Lịch thi chi tiết kèm theo).

2. Phân công tổ chức thi:

2.1. Phòng Đào tạo:

- Tổ chức thi rọc phách cho các học phần của Viện Khoa học cơ bản, Viện Khoa học cơ sở, Khoa Lý luận chính trị, BM Ngoại ngữ và BM Tin học đại cương có từ 70 SV trở lên, các học phần còn lại (<70 SV) do Bộ môn tự tổ chức.

2.2. Các Khoa/Viện/Bộ môn:

Phân công Giảng viên tham gia coi thi các môn thi rọc phách do Phòng Đào tạo tổ chức (có kế hoạch chi tiết sau). Cán bộ coi thi rọc phách có mặt tại Phòng đợi Giáo viên - GĐ Cầu Rào trước khi thi 15 phút để bốc thăm cán bộ coi thi.

- Tổ chức thi các học phần do đơn vị quản lý: In phiếu thi, phân công cán bộ coi thi, rọc phách, nhập điểm... Đối với các học phần được ghép vào cùng một phòng thi Bộ môn chỉ cử 02 Giảng viên tham gia coi thi.

- Giáo vụ cập nhật điểm vào phần mềm quản lý đào tạo trước ngày 05/10/2013 để kịp cho SV đăng ký học phần tốt nghiệp.

- Các Bộ môn: Chuẩn bị đề thi, in sao đủ số lượng và cử cán bộ giám sát đề thi tại tất cả các buổi thi; Chấm thi và nộp kết quả thi về Giáo vụ Khoa/Viện hoặc Phòng Đào tạo chậm nhất là 07 ngày sau khi thi.