Ngành: Kinh tế vận tải (D840104) - Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển CLC (H401)