Skip to:

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NĂM 2013

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NĂM 2013

 

 

Tên ngành, chuyên ngành học

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

3.100

- Khoa học Hàng hải

D840106

A,A1

820

- Kĩ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A, A1

120

- Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

A, A1

240

- Kĩ thuật tàu thủy

D520122

A, A1

240

- Kĩ thuật cơ khí

D520103

A, A1

180

- Kĩ thuật công trình biển

D580203

A, A1

180

- Kĩ thuật công trình xây dựng

D580201

A, A1

120

- Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

A, A1

60

- Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

240

- Kĩ thuật môi trường

D520312

A, A1

120

- Kinh tế vận tải

D840104

A, A1, D1

300

- Kinh doanh quốc tế

D340120

A, A1, D1

180

- Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

300