Skip to:

Thông báo về việc tổ chức thi sát hạch tiếng Anh cho SV hệ đào tạo CLC và lớp chọn

Kính gửi:

                                           - Các khoa/Viện trong toàn trường.

                                           - Sinh viên hệ đào tạo CLC và lớp chọn.

Thực hiện thông báo số 1221 ngày 29/11/2016 về việc bổ sung một số quy định quản lý dành cho sinh viên lớp chọn và thông báo số 1222 ngày 29/11/2016 về việc bổ sung một số quy định quản lý dành cho sinh viên chất lượng cao, Nhà trường tổ chức thi sát hạch tiếng Anh (theo bài thi TOEIC quốc tế, không phải bài thi chính thức) cho sinh viên vào ngày 18/06/2017. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi:

- Toàn bộ sinh viên hệ đào tạo CLC và lớp chọn chưa có chứng chỉ TOEIC từ 450 điểm trở lên (hoặc chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương).

- Sinh viên tham khảo:

                     + Danh sách sinh viên dự thi 

                     +Mẫu đề thi đọc.

                     + Mẫu đề thi nghe

- Sinh viên có thể làm đơn xin không tham gia thi nộp về Giáo vụ khoa trước ngày 12/06/2017 để nhận điểm 0. Những sinh viên vắng thi không lý do sẽ bị Nhà trường kỷ luật theo quy định.

2. Thời gian và địa điểm thi:

- 07h30 ngày 18/06/2017 tại Tầng 4 Nhà A4.

- Sinh viên có thể tra cứu số báo danh và phòng thi trên trang web của Phòng Khảo thí & ĐBCL (http://khaothi.vimaru.edu.vn) từ ngày14/06/2017.

3. Xử lý sinh viên không đạt

- Những sinh viên không đạt (điểm thi dưới 450) phải làm đơn nộp về Phòng Đào tạo trước ngày 10/07/2017 để lựa chọn 1 trong 2 hình thức xử lý:

+ Chuyển sang các lớp hệ đại trà có điểm xét tuyển nhỏ hơn hoặc bằng điểm tuyển sinh của sinh viên.

+ Tiếp tục học ở hệ CLC và lớp chọn nhưng không được học các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh (trừ các học phần Anh văn cơ bản).

- Trước đợt đăng ký học phần, nếu SV có chứng chỉ TOEIC quốc tế từ 450 điểm trở lên (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương) sẽ được đăng ký học bình thường.

4. Phân công nhiệm vụ các đơn vị liên quan

- Phòng Đào tạo: Đăng ký danh sách thi và xử lý kết quả thi của sinh viên.

- Phòng Khảo thí & ĐBCL: Tổ chức thi và cập nhật điểm thi.

- Phòng Quản trị TB: Chuẩn bị phòng thi theo yêu cầu của Phòng Kháo thí & ĐBCL.

- Khoa Ngoại ngữ: Chuẩn bị đề thi và bố trí cán bộ coi thi.

- Khoa Hàng hải, Máy TB, Điện-ĐT, Kinh tế, CNTT: Gửi danh sách SV xin không dự thi về Phòng Đào tạo trước 13/06/2017 và nhắc nhở sinh viên khác dự thi đầy đủ.

Đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện thông báo này./.