Skip to:

THÔNG BÁO Về việc tổ chức học phần tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm 2016 - 2017

Kính gửi: Các Khoa/Viện trong toàn trường.

Do chương trình đào tạo có sự thay đổi nên việc tổ chức các học phần tốt nghiệp của khóa 54 khác so với khóa 53 trở về trước. Để thống nhất thực hiện trong toàn trường trong học kỳ 2 năm 2016 - 2017, Nhà trường thông báo cụ thể như sau:

1. Thời gian đăng ký: từ 15/02/2017 đến 30/03/2017 tại Văn phòng Giáo vụ Khoa/Viện, mốc tính thời gian làm đồ án tốt nghiệp từ 01/03/2017.

2. Hình thức tốt nghiệp

2.1. Hệ cao đẳng: Học phần thay thế tốt nghiệp (4 tín chỉ).

2.2. Hệ đại học khóa 53 trở về trước (10 tín chỉ)

- Khoa Kinh tế, Quản trị tài chính, Hàng hải và ngành MKT: Thi tốt nghiệp.

- Khoa CNTT: Đồ án tốt nghiệp (nếu có điểm TBC tích lũy từ 2.5 trở lên và có nguyện vọng làm đồ án) hoặc học phần thay thế tốt nghiệp.

- Các ngành còn lại: Đồ án tốt nghiệp.

2.3. Hệ đại học từ khóa 54 trở đi (6 tín chỉ)

Có 02 hình thức tốt nghiệp:

- Đồ án tốt nghiệp: Chỉ áp dụng với các SV hoàn thành các môn học theo yêu cầu của chương trình đào tạo, điểm TBCTL từ 2.5 trở lên và có nguyện vọng đăng ký làm đồ án.

- Học phần thay thế tốt nghiệp: Áp dụng với tất cả sinh viên hoàn thành các môn học theo yêu cầu của chương trình đào tạo, điểm TBCTL từ 1.8 trở lên.

3. Thực hiện học phần tốt nghiệp

3.1. Thi tốt nghiệp: Thi 2 học phần Cơ sở và Chuyên ngành do Phòng Khảo thi & ĐBCL tổ chức.

3.2. Học phần thay thế tốt nghiệp: Học và thi theo lịch của Phòng Đào tạo.

3.3. Đồ án tốt nghiệp

- Các Khoa/Viện phê duyệt và thông báo danh sách đồ án và giảng viên hướng dẫn để sinh viên lựa chọn đăng ký.

- Mỗi đồ án tốt nghiệp được thực hiện bởi một nhóm từ 3-5 sinh viên trong thời gian từ 10-12 tuần (nếu còn dưới 3 sinh viên chưa có nhóm thì ghép vào các nhóm khác, đảm bảo mỗi nhóm không quá 6 sinh viên).

- Đơn đăng ký của sinh viên phải được sự đồng ý của Giảng viên hướng dẫn.

- Giảng viên hướng dẫn có quyền đề nghị không chấm điểm những sinh viên làm đồ án không đạt yêu cầu.

- Đồ án tốt nghiệp được 02 giảng viên chấm độc lập với nhau. Danh sách giảng viên chấm do trưởng Khoa/Viện đề xuất và được nhà trường phê duyệt. Giảng viên không tham gia chấm đồ án của sinh viên do mình hướng dẫn. Trưởng Khoa/Viện có trách nhiệm bảo mật danh sách các giảng viên chấm đồ án tốt nghiệp.

- Điểm của từng sinh viên trong nhóm là điểm trung bình cộng của 02 giảng viên chấm đồ án theo thang điểm 10 làm tròn đến 1 chữ số thập phân. Trường hợp điểm của 02 giảng viên lệch nhau quá 2.0 điểm thì trưởng Khoa/Viện mời 02 giảng viên thảo luận để thống nhất cho điểm cuối cùng.

4. Đánh giá học phần tốt nghiệp: Hoàn thành trước ngày 15/06/2017.

5. Xét tốt nghiệp

- Cấp cơ sở: trước ngày 30/06/2017.

- Cấp trường: trước ngày 07/07/2017.

6. Các nội dung khác: Thực hiện theo quy định hiện hành