Skip to:

Thông báo thay đổi điều kiện tiên quyết của học phần tốt nghiệp

Nhà trường thông báo thay đổi điều kiện đăng ký học phần tốt nghiệp (Thi tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp, Học phần thay thế tốt nghiệp) cho sinh viên hệ chính quy như sau:

1. Điều kiện đăng ký:

- Sinh viên đã học và đủ điều kiện dự thi tất cả các học phần theo yêu cầu của chương trình đào tạo trừ học phần thực tập tốt nghiệp.

- Đã thực tập tốt nghiệp hoặc đăng ký song hành với học phần tốt nghiệp.

2. Thời gian áp dụng:  Áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2016-2017.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Thông báo số 102/TB-ĐHHHVN-ĐT ngày 15/02/2017 về việc tổ chức học phần tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm 2016-2017.File đính kèm: