Skip to:

Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu của học kỳ 2 năm 2016-2017

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 2 năm 2016-2017 như sau:

1. Bổ sung , tăng sĩ số một số lớp học phầnSV có nhu cầu đăng ký thêm.

2. Xóa các lớp học phần có ít sv đăng ký .

3. Thông báo danh sách các SV vi phạm điều kiện tiên quyết.

4. Thông báo danh sách các SV đăng ký chưa đủ số tín chỉ tối thiểu.

Chi tiết xem tại đây (file gồm nhiều sheet)

File đính kèm: