Ngành: Kinh doanh quốc tế (D340120) - Chuyên ngành: Kinh tế ngoại thương CLC (H402)